فيزيك دوازدهم رشته رياضی

/
فيزيك دوازدهم رشته رياضی

فيزيك دوازدهم رشته رياضی

مشخصات دوره:

<1

 زمان برگزاری: از فروردين ماه 

نام دبير: 

نوع آموزش: آنلاین

مناسب: امتحان نهایی

دوره های محبوب:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است