شيمي دوازدهم رشته تجربي

/
شيمي دوازدهم رشته تجربي

شيمي دوازدهم رشته تجربي

مشخصات دوره:

کد درس: 

 زمان برگزاری: از فروردين ماه 

نام دبير: 

نوع آموزش: آنلاین

مناسب: امتحان نهایی

دوره های محبوب:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    0