دوره شش ماهه ششم سکاندار

/
سکاندار

دوره شش ماهه ششم سکاندار

دوره شش ماهه ششم سکاندار

صفحه اصلی C62 کد درس خریداری شده دپارتمان مدرسه مونو استاد مربوطه 50 دقیقه مدت زمان آموزش هر جلسه آفلاین نوع آموزش اخبار و رویدادهای آینده   ورود به پشتیبانی و رفع اشکال جلسه اول قالب شناسایی نشد. جلسه دوم قالب شناسایی نشد. جلسه سوم قالب شناسایی نشد. جلسه چهارم قالب شناسایی نشد. جلسه پنج […]

دوره سالانه ششم سکاندار

دوره سالانه ششم سکاندار

صفحه اصلی C63 کد درس خریداری شده دپارتمان مدرسه مونو استاد مربوطه 50 دقیقه مدت زمان آموزش هر جلسه آفلاین نوع آموزش اخبار و رویدادهای آینده   ورود به پشتیبانی و رفع اشکال جلسه اول قالب شناسایی نشد. جلسه دوم قالب شناسایی نشد. جلسه سوم قالب شناسایی نشد. جلسه چهارم قالب شناسایی نشد. جلسه پنج […]

دوره سه ماهه ششم سکاندار

دوره سه ماهه ششم سکاندار

صفحه اصلی C61 کد درس خریداری شده دپارتمان مدرسه مونو استاد مربوطه 50 دقیقه مدت زمان آموزش هر جلسه آفلاین نوع آموزش اخبار و رویدادهای آینده   ورود به پشتیبانی و رفع اشکال جلسه اول قالب شناسایی نشد. جلسه دوم قالب شناسایی نشد. جلسه سوم قالب شناسایی نشد. جلسه چهارم قالب شناسایی نشد. جلسه پنج […]

دوره سه ماهه هفتم سکاندار

دوره سه ماهه ششم سکاندار

صفحه اصلی C71 کد درس خریداری شده دپارتمان مدرسه مونو استاد مربوطه 50 دقیقه مدت زمان آموزش هر جلسه آفلاین نوع آموزش اخبار و رویدادهای آینده   ورود به پشتیبانی و رفع اشکال جلسه اول قالب شناسایی نشد. جلسه دوم قالب شناسایی نشد. جلسه سوم قالب شناسایی نشد. جلسه چهارم قالب شناسایی نشد. جلسه پنج […]

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    0