استاد كاوه وزيری

/
استاد كاوه وزيری

کاوه ویزیری

دبیر درس زبان و ادبیات فارسی

سابقه تدریس : 11 سا ل
مدرک تحصیلی : کارشناسی مکانی ک
سابقه تدریس در : قوی ترین مدارس و آموزشگاه های تهران ) علامه ، تلاش ، فدک و ..(
سوابق اجرایی : طراحی و اجرای سیستم های هیدرولیک ، تعمیر موتور و قطعات موتور
هواپیمای مسافربری ، تیم اجرایی تجهیز نیروگاه در کشور روسی ه
تالیفات : طراح سوال آزمون های آزمایشی معتبر کشوری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است